Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Warszawa-Żoliborz Marek Michalewicz

 
"Komornik sądowy [...] jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.
Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa."
Ustawa o Komornikach Sądowych i egzekucji art. 1 i 3.1

Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych co do zasady wykonywane są przez komornika sądowego, a przez sąd tylko w przypadkach określonych przez odrębne przepisy. Większość czynności wykonywanych jest przez komornika osobiście, jednakże niektóre czynności może zlecić zatrudnionemu asesorowi.

Do głównych zadań komornika sądowego należy egzekucja należności pieniężnych i należności niepieniężnych określonych tytułem wykonawczym oraz zabezpieczeń roszczeń na podstawie tytułu egzekucyjnego.

 

Komornik wykonuje również czynności nieegzekucyjne na zlecenie strony do których należą:

  • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora
  • na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty
  • doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty.